top of page

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα η MOm έχει εκπονήσει έναν σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με στόχο τη μελέτη, τη διαχείριση και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, ειδικότερα, και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γενικότερα, τα προγράμματα αυτά αφορούν συγκεκριμένες δράσεις:

  • Επιστημονική Έρευνα.

  • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του κοινού.

  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

  • Διάσωση και περίθαλψη ορφανών και τραυματισμένων φωκών.

  • Καταγραφή και επιτήρηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές.

  • Εκπόνηση στρατηγικών προστασίας σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.

  • Προώθηση της θεσμοθέτησης Προστατευόμενων Περιοχών.

Τρέχοντα Προγράμματα

73. CYCLADES CARE FOR WILDLIFE

Πέντε περιβαλλοντικοί φορείς,  ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο σύστασης του δικτύου CYCLADES CARE FOR WILDLIFE με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της άγριας ζωής των Κυκλάδων, δίνοντας έμφαση τόσο στη συλλογή δεδομένων, πληροφοριών και τεκμηρίωσης όσο και στην εκπαίδευση εθελοντών για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διάσωση εμβληματικών και συχνά ευάλωτων ή και απειλούμενων ειδών που συναντώνται στις Κυκλάδες.

Εταίροι: MOm, Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών (ΑΡΙΩΝ), Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων (ΑΛΚΥΟΝΗ) και o Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου (ΣΠΑΓΝ)
Διάρκεια: 01/10/2023 έως και 31/10/2024
Προϋπολογισμός: 8.000 €

Χρηματοδότηση: Cyclades Preservation Fund ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

72. Conservation of priority species of marine megafauna in Greece and Italy

Ακρωνύμιο: LIFE22-NAT-EL-LIFE MareNatura

Κωδικός: 101113792

Στόχος: Το πρόγραμμα LIFE MareNatura στοχεύει να παράσχει τα μέσα για τον μετριασμό των απειλών για 9 από τα πλέον απειλούμενα είδη προτεραιότητας της ΕΕ, όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες και θαλάσσια θηλαστικά στο Ιόνιο, τη Νότια Αδριατική και το Αιγαίο Πέλαγος, που φιλοξενούν τα προπύργια των πληθυσμών των ειδών-στόχων σε 44 περιοχές Natura 2000. Στο πρόγραμμα συμμετέχει μια ευρεία κοινοπραξία έμπειρων φορέων, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη βιώσιμη και αποτελεσματική διατήρηση των ειδών-στόχων και των θαλάσσιων οικοτόπων τους. Στοχεύει στην κάλυψη των υφιστάμενων κενών γνώσης, μέσω μιας μοναδικής προσπάθειας έρευνας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων για την παραγωγή επαρκών οικολογικών πληροφοριών και κατάλληλων εργαλείων σχεδιασμού, για 

· Την αντιμετώπιση των προκλήσεων διατήρησης των ειδών-στόχων στην περιοχή του έργου,

· Nα δημιουργηθεί ένας κατάλογος των μεσογειακών υπεράκτιων σημείων βιοποικιλότητας (MOBI),

· Nα προτείνει κατάλληλα hotspots για ένταξη στο ελληνικό δίκτυο Natura 2000,

· Να προτείνει Ειδικούς Στόχους Διατήρησης και Οδηγίες Διαχείρισης για τις νέες αυτές περιοχές, καθώς και για τις 44 περιοχές του έργου, που συνδέονται οικολογικά με τα εν λόγω hotspots (π.χ. περιοχές αναπαραγωγής των ειδών-στόχων).

· Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των περιοχών MOBI που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, με την κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων και των ομάδων πολιτικής.

· Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός έργου ολοκληρωμένης παρακολούθησης για την τακτική αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και μιας καλά εκπαιδευμένης ομάδας εργασίας για τη θαλάσσια διατήρηση για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης.

· Ανάπτυξη της ικανότητας των αρμόδιων αρχών

Δικαιούχος: ΕΛΚΕΘΕ

Εταίροι: MOm, ΟΦΥΠΕΚΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, Nature Conservation Consultants ΕΠΕ, ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, WaterProof Marine Consultancy & Services BV.

Διάρκεια: 01/07/2023 – 30/06/2029

Προϋπολογισμός: 10.707187,54 €

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

71. «Υπηρεσία 8: Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης θαλάσσιων ειδών και τύπων οικοτόπων, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα»
Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού της κατάστασης διατήρησης της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) η οποία απαντάται σε ΤΚΣ (Τόπους Κοινοτικής Σημασίας) και ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου, περιλαμβανομένων των ΖΕΠ ( Ζώνες Ειδικής Προστασίας) 

Δικαιούχος: Ένωση εταιρειών με την επωνυμία α) «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και β) «ΓΑΜΜΑ 4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»

Διάρκεια: 28/07/2022 έως και 28/06/2024
Προϋπολογισμός: 152.327,14 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΝ-Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 

 

70: Monk seal protection at the Eastern Mediterranean

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παρακολούθηση 4 νέων περιοχών στο Αιγαίο και την αξιολόγησή τους ως προς την σημαντικότητα τους για τη μεσογειακή φώκια. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στη Μάνη, στα Κύθηρα, στην ανατολική και δυτική ακτή της Κρήτης. 8 αυτόματες υπέρυθρες κάμερες θα εγκατασταθούν σε καταφύγια των περιοχών αυτών για να καταγράψουν την πιθανή χρήση τους για αναπαραγωγή.  Ανάλογα με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, η MOm θα ξεκινήσει τη διαδικασία με τις αρμόδιες αρχές για να συμπεριληφθούν οι περιοχές αυτές στο δίκτυο NATURA 2000, είτε ως μέρος ήδη υφιστάμενων περιοχών, είτε ως εντελώς νέες περιοχές. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Monk Seal Alliance (https://www.fpa2.org/monk-seal-alliance-fr.html) την IUCN & το Prince Albert II of Monaco Foundation

Το πρόγραμμα επωφελείται από την υποστήριξη του Monk Seal Alliance

https://www.fpa2.org/monk-seal-alliance-fr.html

 

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: Οκτώβριο 2021 – Ιούλιος 2023

Προϋπολογισμός: 40000€

Χρηματοδότηση: Monk Seal Alliance, IUCN & Prince Albert II of Monaco Foundation

69: «Προσδιορισμός της κατάστασης της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) και οργάνωση της παρακολούθησης του είδους στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής»

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση της χρήσης των χερσαίων ενδιαιτημάτων της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) κατά μήκος της ακτογραμμής που εμπίπτει στην περιοχή εποπτείας του ΦΔ (περιοχές του δικτύου NAΤURA με κωδικούς: GR1270007, GR1270005, GR1270002, GR1270009, GR1270015, GR1270014), το οποίο είναι έργο απόλυτης προτεραιότητας, όπως προκύπτει τόσο από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική προστασίας του είδους, όσο και από το Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση του είδους σε μεσογειακό επίπεδο.

Δικαιούχος: NCC

Διάρκεια: 09/04/2021 - 07/03/2023

Προϋπολογισμός: 12.150 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους

 

68: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και σύνθεση δεδομένων των πληθυσμών της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus για τον προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (GES) του Περιγραφέα 1 της ΟΠΘΣ (βιοποικιλότητα) με αντικείμενο τη μεσογειακή φώκια»


Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση και η καταγραφή των επιμέρους επιστημονικών παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) του Περιγραφέα D1 (Βιοποικιλότητα) της ΟΠΘΣ για τη μεσογειακή φώκια, που οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης των θαλασσών της Ελλάδας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, εξασφαλίζοντας την ικανότητα των θαλασσών της χώρας να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την παρούσα και τις επόμενες γενεές.
Η συστηματική επιτόπου παρακολούθηση έχει σχεδιαστεί να εφαρμοστεί σε όλες τις προβλεπόμενες από το έργο περιοχές του δικτύου Natura 2000, δηλαδή τις:
•    GR1430004, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
•    GR2220005, Δυτικές Ακτές Κεφαλονιάς -  Στενό Κεφαλονιάς Ιθάκης – Βόρεια Ιθάκη 
•    GR1110014, Θαλάσσια Περιοχή Καβάλας - Θάσου
•    GR 4220033, Νήσος Γυάρος και Θαλάσσια Ζώνη

Δικαιούχος;: ΕΛΚΕΘΕ
Διάρκεια: 02/11/2020 έως και 31/12/2023
Προϋπολογισμός: €211.609, 96 πλέον ΦΠΑ 24%.
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους


 

67. “EASTERN ADRIATIC MONK SEAL PROJECT, ΦΑΣΗ 2”

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προετοιμασία χωρών της Ανατολικής Αδριατικής για την επιστροφή της μεσογειακής φώκιας μέσω της δημιουργίας υποδομών και δυνατοτήτων για τη προστασία του είδους. Η προετοιμασία για το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017, όταν η MOm, με την υποστήριξη της EuroNatur, πραγματοποίησε τη καταγραφή του πληθυσμού και των οικοτόπων του στο Β. Ιόνιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδανικές πλέον για την περαιτέρω εξάπλωση του πληθυσμού βορειότερα, στην Ανατολική Αδριατική. Γι αυτό το λόγο, το 2018, η πρώτη Φάση του Eastern Adriatic Monk Seal Project ξεκίνησε στις χώρες του προγράμματος, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Κροατία. Οι ΜΚΟ PPNEA, CZIP, και Biom, ορίστηκαν ως εθνικοί συνέταιροι του προγράμματος για την εφαρμογή των δράσεων, υπό την επίβλεψη της MOm ως επιστημονικού συντονιστή. Για την επόμενη φάση, η οποία ξεκίνησε το 2021, έχουμε αναπτύξει δράσεις και στόχους βασισμένα σε προηγούμενα αποτελέσματα και εμπειρίες. Τα κύρια ζητούμενα είναι η ενδυνάμωση τοπικών δυνατοτήτων, η ολοκλήρωση της χαρτογράφησης οικοτόπων, η παρακολούθηση της μεσογειακής φώκιας, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, καθώς και η επέκταση δικτύων. 

 

Δικαιούχος: EuroNatur

Συνεργάτες: MOm (Ελλάδα), PPNEA (Αλβανία), CZIP (Μαυροβούνιο), Biom (Κροατία)

Διάρκεια: 01/04/2021-31/03/2024

Προϋπολογισμός: 190,375€ 
Χρηματοδότηση: Monk Seal Alliance, Euronatur Foundation

CPF LOGO.png
Logo 1 (Original).png
lifesmall.jpg
NATURA.jpg
logo_9.jpg
MSA_Logo_horizontal-blue.png
iucn-facebook-share-logo-square.png
prince albert.png
SIGN.png
cropped-logo_foreaskv_t2-1.png
elkethe logo.png
thalassia stratigiki logo.png
atepe logo.jpg
MSA_Logo_horizontal-blue.png
adriatic logo.jpg
euronatur logo2.png

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

66, “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΕΘΠΑΒΣ)"

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και στις γειτονικές περιοχές της Σκοπέλου, της Σκιάθου, του Ν.Α. Πηλίου, της Β. Εύβοιας και των Λιχαδονησίων όπου φιλοξενούνται σημαντικοί πληθυσμοί μεσογειακής φώκιας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
- Περαιτέρω ανάπτυξη και συνεχής λειτουργία ενός ενιαίου, 24ωρου, 365 ημερών αποτελεσματικού συστήματος περιπολιών στο ΕΘΠΑΒΣ. 
- Καμπάνια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης που θα υπογραμμίζει τα οφέλη της συνύπαρξης ανθρώπου και φώκιας, ενώ θα συμπεριλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά εργαλεία, συνέδρια, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. 

- Προώθηση της συμμετοχής των ντόπιων πολιτών μέσω της δημιουργίας τοπικών εθελοντικών δράσεων.

- Προώθηση της διεξαγωγής φιλικού προς το περιβάλλον αλιευτικού τουρισμού σε ντόπιους ερασιτέχνες αλιείς με σκοπό την εξουδετέρωση των αρνητικών επιπτώσεων κατά την επαφή αλιείας και φώκιας. 

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ιδιοκτήτες και χειριστές τουριστικών σκαφών που προσφέρουν ημερήσιες εκδρομές για μια φιλική προς τη φώκια συμπεριφορά. 

- Επιστημονική παρακολούθηση του ντόπιου πληθυσμού μεσογειακής φώκιας στην περιοχή και των επιπτώσεων του προγράμματος στη συμπεριφορά του είδους στην ευρύτερη περιοχή του ΕΘΠΑΒΣ. 

- Διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων διατήρησης με σκοπό την υιοθέτησή τους από τις αρμόδιες αρχές. 
 

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/02/2021-31/01/2023

Χρηματοδότηση: Monk Seal Alliance, Thalassa Foundation & Prince Albert of Monaco Foundation

 

65. CYCLADES CARE FOR DOLPHINS: AN INNOVATIVE AERIAL SURVEY & CITIZEN SCIENCE PROJECT

Στόχος: Εφαρμογή ενός προγράμματος συμμετοχής πολιτών στην συλλογή δεδομένων κατά το οποίο ντόπιοι πολίτες (αλιείς, ιδιοκτήτες σκαφών και ναυτικοί) θα καταγράφουν συστηματικά τις προσωπικές τους θεάσεις κητωδών ώστε να καταγραφεί η παρουσία διάφορων ειδών στο αρχιπέλαγος των Κυκλάδων. . Αυτά τα δεδομένα θα εμπλουτίσουν και θα κατευθύνουν τις δράσεις πεδίου μας. 

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: Οκτώβριος 2019 – Δεκέμβριος 2021

Προυπολογισμός: 9300€

Χρηματοδότηση: Cyclades Preservation Fund

64. “MONK SEAL CONSERVATION IN EASTERN MEDITERRANEAN”

Κωδικός: P03251

Στόχος: Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι α) η παρακολούθηση πιθανών καταφυγίων αναπαραγωγής και ξεκούρασης σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας β) η μεταφορά τεχνογνωσίας στην παρακολούθηση και στην αποτελεσματική διαχείριση του είδους στις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και  γ) ο χαρακτηρισμός μέρους του βιοτόπου σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας (χρηματοδότηση από το Thalassa Foundation).

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: ΕΛΚΕΘΕ, Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου

Διάρκεια: 01/07/2019 – 31/12/2020

Προϋπολογισμός: 63.000 €

Χρηματοδότηση: IUCN MED - Mava Foundation

63.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Ακρωνύμιο: LIFE Andros Park

Κωδικός: LIFE16NAT/GR/000606

Στόχος: Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης, των αλλουβιακών δασών με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior, καθώς και των θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας της Μεσογειακής φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου εντός των περιοχών Natura 2000 της νήσου. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα υλοποιηθεί μια σειρά μέτρων διατήρησης στη θάλασσα και στη ξηρά με την ενεργή συμμετοχή τοπικών φορέων και εθελοντών σε όλα τα στάδια σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων.

Δικαιούχος: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εταίροι: MOm, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Fundación CBD para la conservación de la Biodiversidad y su Habitat, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Δήμος Άνδρου και Nature Conservation Consultants ΕΠΕ

Διάρκεια: 01/09/2017 – 30/09/2021

Προϋπολογισμός: 2.411.248 €

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για Περισσότερες πληροφορίες: http://www.life-androspark.gr/

MSA_Logo_horizontal-blue.png
THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
prince albert.png
CPF LOGO.png
iucn-facebook-share-logo-square.png
mava.png
lifesmall.jpg
logo EDB.jpg
prince albert.png

62, “THE MEDITERRANEAN MONK SEAL IN THE ADRIATIC SEA: PREPARATORY ACTIONS FOR THE RETURN OF THE SPECIES”.

Ακρωνύμιο: The Eastern Adriatic Monk Seal Project

Κωδικός: Gr-18-430-29

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η χαρτογράφηση των κατάλληλων καταφυγίων ξεκούρασης και αναπαραγωγής και η αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ανατολική Αδριατική, στην ακτογραμμή της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου και της Κροατίας. Επιπλέον, θα συνταχθούν κατευθύνσεις για μέτρα προστασίας και οι εθνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα εκπαιδευτούν από τη MOm σε σχέση με την παρακολούθηση της κατάστασης του είδους και των καταφυγίων καθώς και στην εφαρμογή μέτρων προστασίας σε κάθε χώρα.

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: PPNEA-Albania, CZip-Montenegro, BIOM-Croatia

Διάρκεια: 01/01/2018 – 31/12/2020

Προϋπολογισμός: 97.125 €

Χρηματοδότηση: European Nature Heritage Fund (EuroNatur) 

Για Περισσότερες πληροφορίες: www.adriaticmonkseal.org

61. MAPPING FOR CONSERVATION: COMPLETING THE IDENTIFICATION OF CRITICAL HABITAT FOR THE MEDITERRANEAN MONK SEAL IN GREECE. ISLANDS OF CRETE & DODECANESE.

Στόχος: Λεπτομερής χαρτογράφηση και αξιολόγηση των καταφυγίων αναπαραγωγής σε όλη την ακτογραμμή της περιοχής του προγράμματος

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/04/2019 – 30/06/2021

Προϋπολογισμός: 116.740 €

Χρηματοδότηση: Thalassa Foundation

60, CONSERVATION GENETICS OF THE MEDITERRANEAN MONK SEAL

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της δημογραφικού ιστορικού της μεσογειακής φώκιας στην ανατολική Μεσόγειο με στόχο τη δημιουργία ενός γενετικού πρωτόκολλου για την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής δυναμικής του είδους στην Ελλάδα. Η μελέτη βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση γενετικών δειγμάτων που συλλέγονται κατά τις νεκροψίες και περιττωμάτων που βρίσκονται στις σπηλιές.

Δικαιούχος: Laboratoire Evolution et Diversité Biologique (EDB), Université Paul Sabatier, Toulouse, France.

Εταίρος: MOm

Διάρκεια: 01/04/2018 – 31/12/2021

Προϋπολογισμός: 14.000 €

Χρηματοδότης: Fondation Prince Albert II de Monaco

59, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΕΘΠΑΒΣ)

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και των αρμόδιων Λιμενικών αρχών στην αποτελεσματική φύλαξη του Πάρκου από κάθε παράνομη ενέργεια  για ικανό χρόνο και η εξασφάλιση αποτελεσμάτων.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/01/2020 – 31/12/2020

Προϋπολογισμός: 161.900 €

Χρηματοδότης: Ίδρυμα Thalassa

58. Συμβολή στη φύλαξη/επιτήρηση στου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ)

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και των αρμόδιων Λιμενικών αρχών στην αποτελεσματική φύλαξη του Πάρκου από κάθε παράνομη ενέργεια  για ικανό χρόνο και η εξασφάλιση αποτελεσμάτων.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/01/2019 – 31/12/2019

Προϋπολογισμός: 167.200 €

Χρηματοδότης: Ίδρυμα Thalassa

 

57. "Mapping for conservation: Identifying the critical habitat of the endangered Mediterranean monk seal in the Cyclades Islands."

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα μέσα από την προστασία των βιοτόπων της στις Κυκλάδες, η αύξηση της γνώσης μας για τη βιολογία της μεσογειακής φώκιας και η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους μέσα από δράσεις ενημέρωσης.

Δικαιούχος: MOm

Εταίρος: Ινστιτούτο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου του Παρισιού

Διάρκεια: 04/03/2018 – 04/03/2019

Προϋπολογισμός: $35,960.00

Χρηματοδότηση: Committee for Research and Exploration of the National Geographic Society

 

56. «Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες»

Ακρωνύμιο: CYCLADES LIFE

Κωδικός: LIFE12NAT/GR/000688

Στόχος: Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία, με ολοκληρωμένο τρόπο και μέσα από μια έντονα συμμετοχική διαδικασία, μιας νέας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στοχεύοντας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Δικαιούχος: WWF Ελλάς

Εταίροι: MOm, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Tethys

Διάρκεια: 01/09/2013 – 31/03/2018

Προϋπολογισμός: 2.237.346 €

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό και Πράσινο Ταμείο.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.youtube.com/watch?v=iT4v4Wvuvek

 

55. Δράσεις Ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Συλλογής Πληροφοριών, Διάσωσης & Περίθαλψης για τη Μεσογειακή Φώκια

Στόχος: Στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της λειτουργίας μιας βασικής δράσης της MOm, του Εθνικού Συστήματος Συλλογής Πληροφοριών, Διάσωσης & Περίθαλψης της μεσογειακής φώκιας. Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί αφού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δράσεις της MOm για την προστασία και μελέτη της μεσογειακής φώκιας, που βασίζεται τόσο στην συμμετοχή φορέων όσο και απλών πολιτών από όλη την Ελλάδα.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/09/2017 – 30/06/2018

Προϋπολογισμός: 40.000 €

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Για περισσότερες πληροφορίες: www.mom.gr/eida-fokia  ή δείτε εδώ https://www.youtube.com/watch?v=qwuoeYsAFPM

 

54. Creation of an educational video on the biodiversity of Cyclades by presenting the rare Mediterranean monk seal

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με την πλούσια βιοποικιλότητα των Κυκλάδων και τα μέτρα που απαιτούνται για να διατηρηθεί. Κύρια δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός βίντεο που παρουσιάζει τον πλούτο της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας των Κυκλάδων με έμφαση στη μεσογειακή φώκια.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/04/2018 – 30/11/2018

Προϋπολογισμός: 3.000 €

Χρηματοδότηση: Cyclades Preservation Fund

Για περισσότερες πληροφορίες  https://www.youtube.com/watch?v=Yz5zDvx5nZ8

 

53. Συμβολή στη φύλαξη/επιτήρηση στου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ)

Στόχος: Στόχος του προγράμματος ήταν η συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και των αρμόδιων Λιμενικών αρχών στην αποτελεσματική φύλαξη του Πάρκου από κάθε παράνομη ενέργεια  για ικανό χρόνο και η εξασφάλιση αποτελεσμάτων.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/06/2018 – 31/12/2018

Προϋπολογισμός: 88.552,62 €

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Thalassa

 

52. "Ecosystem-Based Approach to the Conservation of Biodiversity in the National Marine Park of Alonissos, Northern Sporades (NMPANS)"

Στόχος: Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να προωθήσει περαιτέρω τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, Βορείων Σποράδων μέσα από μια συντονισμένη διεπιστημονική προσπάθεια να ερευνηθούν πολλά αλληλεπιδρώμενα στοιχεία του οικοσυστήματος προκειμένου να προσδιορίσει τις μελλοντικές προτεραιότητες διαχείρισης.  Επιπλέον η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων και τα στοιχεία (ψάρια και τους ψαράδες) και η κατάσταση της αλιείας στο νησί της Αλοννήσου (Βόρειο Αιγαίο) η επίσης η καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν.

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διάρκεια: 01/06/2017 – 30/06/2018

Προϋπολογισμός: 74.722,87 €

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Thalassa

 

51.  The North Ionian Monk Seal project

Αρ. Σύμβασης: GR-17-430-14

Στόχος: Το έργο αυτό ήταν μια προσπάθεια για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος. Τα ευρήματα σε σχέση με την ποιότητα και πυκνότητα του οικοτόπου, την ετήσια παραγωγή νεογέννητων και τη συνολική θνησιμότητα, υποδεικνύουν ότι η περιοχή του έργου δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος εκτενώς από μεσογειακές φώκιες, αλλά είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της επανάκαμψης του είδους στα Ιόνια νησιά. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί θεάσεις στην Αλβανία και την Ιταλία, θα μπορούσε να είναι ακόμα δυνατό η περιοχή του έργου να χρησιμοποιείται ως βάση για την προσπάθεια του πληθυσμού να επεκταθεί.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/03/2017 – 31/01/2018

Προϋπολογισμός: 20.000 €

Χρηματοδότηση: European Nature Heritage Fund (EuroNatur)

 

50. "Completing the Identification of Critical Habitat for the Mediterranean Monk Seal in Greece. First Phase: Peloponnese, Kythira, Antikythira and Golf of Corinth Coasts"

Στόχος: Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η λεπτομερής χαρτογράφηση και αξιολόγηση του βιότοπου αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας κατά μήκος των ακτών της περιοχής του έργου.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/11/2016 – 31/07/2017

Προϋπολογισμός: 50.000 €

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Thalassa

 

49. "Rapid assessment survey of the status of Monachus monachus in the eastern Aegean Sea (Chios, Psara, Oinouses)"

Στόχος: Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η λεπτομερής χαρτογράφηση και αξιολόγηση του βιότοπου αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας κατά μήκος των ακτών της περιοχής του έργου.

Διάρκεια: 01/09/2016 – 30/04/2017

Προϋπολογισμός: 19.869 €

Χρηματοδότηση: MOm

Για περισσότερες πληροφορίες  https://www.youtube.com/watch?v=sDmei0Tx3wI

 

48. «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες»  

Εταίροι: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Δήμος Αλοννήσου.

Στόχος: Στόχος του προγράμματος ήταν η δραστική μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας μεταφοράς σε ένα νησί με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, καθιστώντας στην πράξη την Αλόννησο το πρώτο νησί «χωρίς πλαστική σακούλα» στην Ελλάδα.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/08/2015 – 30/09/2016

Προϋπολογισμός: 48.820 €

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα TΗALASSA

 

47. "Η Μεσογειακή Φώκια επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού"

Στόχος: Στόχος του προγράμματος ήταν η μελέτη μέσω ερευνητικών αποστολών του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή και των ενδιαιτημάτων της, την καταγραφή των καταφυγίων της (αναπαραγωγικών και μη) και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών μέσω πλήθους συμμετοχικών δράσεων και εργαλείων.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/05/2014 – 30/06/2016

Προϋπολογισμός: 162.000 €

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Thalassa Foundation.

 

46. Awareness, Sensitisation and Environmental Education Campaign in the Island of Anafi in Cyclades and Implementation of Concrete Conservation Activities for the Local Mediterranean Monk Seal Population.

Στόχος: Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της κατάστασης διατήρησης της περιοχής, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει σε βάθος σχετικά με την κατάσταση του τοπικού πληθυσμού μεσογειακής φώκιας τους κατοίκους της Ανάφης, να εκπαιδεύσει σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα τους μαθητές της περιοχής του νησιού και να τους κινητοποιήσει ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διατήρηση αυτού του χαρισματικού, αλλά σπάνιου είδους.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/08/2014 – 31/12/2014

Προϋπολογισμός: 5.900 €

Χρηματοδότηση: Foundation Animaux Savages

 

45. “Rapid Assessment Survey of the Mediterranean monk seal Monachus monachus population in Anafi island, Cyclades Greece”,

Στόχος: Να τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματική διατήρηση της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στην Ανάφη. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας ταχείας εκτίμησης της διαθεσιμότητας και της καταλληλότητας του βιοτόπου και μιας προκαταρκτικής εκτίμησης της κατάστασης του πληθυσμού του είδους στην περιοχή.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/11/2013 – 31/12/2013

Προϋπολογισμός: 5.940 €

Χρηματοδότηση: Foundation Animaux Savages

 

44. Scientific monitoring and promotion of the conservation of a newly discovered Mediterranean monk seal colony at the island of Evia, GREECE

Στόχος: Η προώθηση της προστασίας της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα μέσα από την εντατική παρακολούθηση μιας νέας αποικίας στην Εύβοια.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.4.2015 – 29.02.2016

Προϋπολογισμός: $12,500.00

Χρηματοδότηση: Mohamed Bin Zayed Foundation

 

43. Establishment of the “Hellenic Monk Seal Register”

Στόχος: Η αύξηση της κατανόησης της βιολογίας της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας και η προώθηση της αποτελεσματικής προστασίας της στην Ελλάδα μέσα από τη μελέτη του γονιδιοματός της.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.8.2013 – 01.08.2015

Προϋπολογισμός: $23,650.00

Χρηματοδότηση: Marine Mammal Commission

 

42. Monitoring monk seals at the island of Evia: discovery of a new important seal colony in the Eastern Mediterranean Sea?

Στόχος: Η προώθηση της προστασίας της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα μέσα από την εντατική παρακολούθηση μιας νέας αποικίας στην Εύβοια.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/08/2013 – 31/12/2014

Προϋπολογισμός: $19,140

Χρηματοδότηση: Marine Mammal Commission

 

41. «A glimpse into the past, a prospect for the future: studying the status and behavior and promoting conservation of Mediterranean monk seals at the island of Gyaros»

Στόχος: Η δημιουργία ενός καταλόγου φωτο-αναγνώρισης, η εκτίμηση του ελάχιστου πληθυσμού φωκών που συχνάζουν στη Γυάρο κατά την περίοδο αναπαραγωγής και η συλλογή πληροφοριών για τη δημογραφική σύνθεση της αποικίας καθώς και στοιχείων συμπεριφοράς που δεν μπορούν να συλλεχθούν πουθενά αλλού για αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ατόμων σε ανοιχτές παραλίες.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.9.2011 – 29.02.2012

Προϋπολογισμός: 15.000 €

Χρηματοδότηση: National Geographic Society

 

40. “Λειτουργία του Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών στην Ελλάδα το 2011»

Στόχος: Η υποστήριξη της συνέχισες της λειτουργίας του Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών στην Ελλάδα, μέσα από την παραγωγή ενημερωτικού υλικού αφιερωμένου στο πρόγραμμα με σκοπό την αύξηση των πληροφοριών για ζώα που χρειάζονται βοήθεια και μέσα από την ανανέωση του εξοπλισμού διάσωσης.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.2011 – 31.12.2011

Προϋπολογισμός: 14.000 €

Χρηματοδότηση: IFAW και Mohamed Bin Zayed Foundation

 

39. “Genetic status of the critically endangered Mediterranean monk seal (Monachus monachus): Development of a genetic research protocol and preliminary assessment of the status of the species in the eastern Mediterranean Sea”

Στόχος: Ο στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα μέσα από την μελέτη του γονιδιόματος.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.05.2010 – 31.12.2012

Προϋπολογισμός: $48,988.50

Χρηματοδότηση: Marine Mammal Commission

 

38. “Λειτουργία του Δικτύου Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών στην Ελλάδα το 2010»

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.2010 – 31.12.2010

Χρηματοδότηση: IFAW και Ίδρυμα Μποδοσάκη

 

37. “Μαθαίνω - Συμμετέχω - Δρω”

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.4.2010 – 30.11.2010

Χρηματοδότηση: Blue Planet Shipping Ltd

 

36. "Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε/Ενημερωτική, Εκπαιδευτική και Συμμετοχική εκστρατεία για τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας"

Ακρωνύμιο: LIFE Θάλασσα

Κωδικός προγράμματος: LIFE09INF/GR/000320

Στόχος: Στόχος του προγράμματος ήταν να μας γνωρίσει όλα τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας και τις απειλές που αντιμετωπίζουν αλλά και να μας προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι μας να συμβάλουμε στην προστασία τους. .Το 2015 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-THALASSA βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα 5 καλύτερα προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος (Best of the Best) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: WWF Ελλάς

Διάρκεια: 01/09/2010 – 31/12/2013

Προϋπολογισμός: 1.343.248 €

Χρηματοδότες: Χρηματοδοτική γραμμή LIFE Info της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (50%),  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ναυτιλιακή εταιρεία Blue Planet Ltd και Πράσινο Ταμείο.

 

 

35. «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» 

Ακρωνύμιο: ConShagAudMIBAGR

Κωδικός προγράμματος: LIFE07NAT/GR/000285

Στόχος: Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) και του αιγαιόγλαρου (Larus audouinii) στην Ελλάδα, υλοποιώντας δράσεις διατήρησης σε 17 Ελληνικές Ειδικές Περιοχές Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και προτεραιότητες που προσδιορίζονται από τα διεθνή σχέδια δράσης για τα 2 είδη.

Διάρκεια: 1/1/2009 – 31/12/2012

Προϋπολογισμός: 2.357.922 €

Δικαιούχος: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Εταίροι: MOm, ΕΛΚΕΘΕ, TEI Ioνίων Νήσων, Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2525&aID=1003

 

34. «Cetacean Conservation Initiative in Greece»

Διάρκεια: 01.01.2009 – 31.12.2009

Δικαιούχος: MOm

Χρηματοδότηση: Blue Planet Shipping Ltd

 

33. Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Monitoring) της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας»

Αρ. Σύμβασης: Κωδικός ένταξης 9/15-02-2008
Δικαιούχος: MOm

Εταίρος: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής

Διάρκεια: 2008
Χρηματοδότηση: 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"  YΠΕΧΩΔΕ

 

32. “Οι Βαλίτσες της Θάλασσας”

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.11.2007 – 30.06.2009

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Μποδοσάκη

 

31. Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ

Κωδικός: 175349/02-03-2007

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 7/2007-3/2008

Προϋπολογισμός: 141.300 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση»

 

 

30. «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και της Μεσογειακής Φώκιας»
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.02.2007 – 31.03.2008
Προϋπολογισμός: 141.300 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000 – 2006/ Μέτρο 5.2 «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση»

 

29. Πρότυπες εφαρμογές νέας τεχνολογίας στην προστασία της μεσογειακής φώκιας και την Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Κιμώλου
Αρ. Σύμβασης: Κωδικός ένταξης 86225/2, 18.9.2006 Απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER+
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 1.10.2005 – 30.11.2007
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Τοπικό Πρόγραμμα Κυκλάδων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

 

28. MOFI «Μεσογειακή φώκια και αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες».

Κωδικός προγράμματος: LIFE05NAT/GR/000083

Διάρκεια: 1/7/2005 – 30/6/2009

Προϋπολογισμός: 1.564.735 €

Συνεργάτες: Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Erasmus της Ολλανδίας και Aberdeen της Σκωτίας.

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: WWF Ελλάς

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τράπεζα Πειραιώς, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και International Fund for Animal Welfare.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.youtube.com/watch?v=N9ePGReIs5Q

THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
nationalgeographic.jpg
CPF LOGO.png
euronatur logo2.png
marinemammal.png
Mohamed Bin Zayed.jpg
nationalgeographic.jpg
mpodosakis.jpg
ifaw.jpg
Mohamed Bin Zayed.jpg
ifaw.jpg
blueplanet_footer_logo3.png
THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
MOm logo.whit2.png
marinemammal.png
marinemammal.png
LIFE Logo.gif
blueplanet_footer_logo3.png
mpodosakis.jpg
MOm logo.whit2.png
MOm logo.whit2.png
MOm logo.whit2.png
MOm logo.whit2.png
THALASSA_FOUNDATION Transparent.gif
euronatur logo2.png
adriatic logo.jpg

Παλαιότερα Προγράμματα

27. The Mediterranean monk seal: Confronting emergencies in the Eastern Mediterranean through exchange of know-how and network building

Κωδικός προγράμματος: MICRO II

Αρ. Σύμβασης: DELTUR/MEDTQ/027-04
Δικαιούχος: MOm
Εταίρος: Underwater Research Society/ Mediterranean Seal Research Group SAD/AFAG, Τουρκία

Διάρκεια: 19.07.2004 – 18.07.2005
Προϋπολογισμός: 77.500 €

Χρηματοδότηση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, Turkish-Greek Civil Dialogue Micro-Project Programme

26. A comparison and experience exchange between the National Marine Park of Alonissos Northern Sporades (NMPANS) (Greece) and the Foca Protected Area (FSPA) (Turkey) involving the NGOs MOm and SAD-AFAG

Κωδικός προγράμματος: MICRO I

Αρ. Σύμβασης: DELTUR/MEDTQ/44-03
Δικαιούχος: SAD-AFAG
Εταίρος: MOm

Διάρκεια: 22.03.2004 – 22.12.2004
Προϋπολογισμός: 42.880 €

Χρηματοδότηση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, Turkish-Greek Civil Dialogue Micro-Project Programme 

 

25. Preserving The Europe’s Most Important Monk Seal Habitat
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.07.2004 – 30.06.2005
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)


 

24. Προστασία και Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των ΝΔ Κυκλάδων

Αρ. Σύμβασης: ΠΝΑ 4534/ΕΥΔ 1520, 02.04.2003
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 17.07.2003 – 31.12.2006
Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

23. Τhe capacity building bridge over the Aegean – Twinning of environmental NGOs the Underwater Research Society – Mediterranean Seal Research Group (SAD-AFAG), Turkey and the Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal (MOm)

Κωδικός προγράμματος: BRIDGE

Αρ. Σύμβασης: B7-8110/2003/370533/SUB/E-1

Δικαιούχος: SAD-AFAG
Εταίρος: MOm

Διάρκεια: 05.11.2003 – 15.04.2004
Προϋπολογισμός: 15.184,80 €

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Enlargement and Neighbouring Countries Programme

 

22. Εθελοντισμός και Προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα
Αρ. Σύμβασης: Υπουργική Απόφαση OIK 126134/1934, 26.05.2003
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 01.06.2003 – 31.05.2004
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος


 

21. Protecting Critically Endangered Mediterranean Monk Seals In the Sporades Marine Park
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 01.07.2003 – 30.06.2004
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)


 

20.  Ίδρυση και λειτουργία παιδικής περιβαλλοντικής βιβλιοθήκης στην Αλόννησο
Διάρκεια: 01.03.2003 – 31.03.2004
Δικαιούχος: MOm
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Μποδοσάκη19. Πρότυπες δράσεις ενημέρωσης των μαθητών και των επισκεπτών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 01.07.2002 – 30.06.2003
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης


 

18. Surveillance and Guarding of the National Marine Park of Alonissos, N. Sporades
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.06.2002 – 30.11.2002
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)


 

17. The Monk seal: Conservation actions in two Greek NATURA 2000 sites

Κωδικός προγράμματος: LIFE 00 NAT/GR/7248
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.2001 – 31.01.2005
Προϋπολογισμός: 1.498.478€

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


16.  Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων: Δράσεις Προστασίας και Διαχείρισης
Αρ. Σύμβασης: Αριθμός Υπ.Αποφ.: ΟΙΚ 51763/4787/19-10-2001
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 01.01.2001 – 31.12.2001
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ


 

15. Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus στην Ανατολική Μεσόγειο: Δράσεις Προστασίας
Αρ. Σύμβασης: 28811/2628-13/11/00
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 22.11.2000 – 22.01.2002
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόγραμμα Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας (DAC)


 

14. Guarding Critically Endangered Mediterranean Monk Seals In The Sporades Marine Park
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.2000 – 31.12.2000
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)


 

13. Η μεσογειακή Φώκια στις Κυκλάδες. Δράσεις Προστασίας – Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
Αρ. Σύμβασης: Κώδικας ΚΑΕ 0011250202
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 2000 

Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων12.  Establishment and pilot operation of a network between the Mediterranean monk seal conservation projects

Αρ. Σύμβασης: B4-3040/98/000648/MAR/D2
Δικαιούχος: MOm
Διάρκεια: 01.01.1999 – 31.12.1999
Προϋπολογισμός: 700.000 δρχ.

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

 

11. Εθνικό Πρόγραμμα για την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.1998 – 31.12.2000

Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

10. The Mediterranean Monk Seal in Greece: Conservation in Action

Αρ. Σύμβασης: B4-3200/96/500
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.1997 – 31.12.1999
Προϋπολογισμός: 400.000.000 δρχ.

Εταίρος: WWF Ελλάς
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα-Nature 1996, ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

9. Διαχείριση Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Δικαιούχος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εταίρος: MOm
Διάρκεια: 01.01.1998 – 31.12.1999
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΥΠΕΧΩΔΕ


8. Monitoring of the Monk seal population in Cyprus
Δικαιούχος: Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Κύπρου, Διεύθυνση Αλιείας
Εταίρος: MOm

Διάρκεια: 1997 – 1998
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα για το Περιβάλλον Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Program / Mediterranean Action Plan, RAC/SPA)


 

7. Πρόγραμμα Οριοθέτησης - Προστασίας - Διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, Σκιάθου, Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας
Δικαιούχος: MOm, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Διάρκεια: 1997 
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης


 

6. Monk Seal Conservation in Greece

Αρ. Σύμβασης: B4-3040/95/009/AO/D2
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.01.1995 – 31.12.1995
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα ACNAT

 

5. Assessment of the marine and coastal biotic environment in the area of the National Marine Park of Alonissos Northern Sporades
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 1994 – 1995
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωολογίας


 

4. Greek National Program for the Protection of the Monk Seal in the geographic region of the Northern Sporades

Αρ. Σύμβασης: 4-3010 (92) 7829
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εταίρος: MOm
Διάρκεια: 1992 –1994
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος,  

Πρόγραμμα ACNAT


 

3.  Survey and assessment of the monk seal shelters in the islands of Dodecanese
Αρ. Σύμβασης: 4-3040 (91) 7808
 Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εταίρος: MOm
Διάρκεια: 03.1992 – 06.1992

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος


 

2.  Survey of the monk seal shelters in the islands of Cyclades
Διάρκεια: 1991
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εταίρος: MOm
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος


 

1. Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Αρ. Σύμβασης: 6610 (90) 9165
Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01.11.1990 – 31.05.1991
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

bottom of page